Bize     Ulaşın (0224) 272 15 54     Sosyal Medya

Sık Sorulan Sorular

Özel Güvenlik Eğitimi

Özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlar nedir?
  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  2. En az sekiz yıllık ilköğretim,yada ortokul,lise veya dengi okul mezunu olmak,
  3. 18 yaşını doldurmuş olmak,
  4. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suistimal, sehtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı, hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın, çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
  5. Kamu haklarından yasaklı olmamak,
  6. Görevin yapılmasına engel olabilecek vucüt ve akıl sağlığı ile özrü bulunmamak,
Ortaokul mezunları özel güvenlik eğitiminden yararlanabilir mi?

Evet ortaokul mezunlarıda 27.04.2005 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 5335 nolu kanunun 23.maddesine göre silahsız olarak özel güvenlik eğitimi almaya hak kazanmışlardır.

Toplam 10 ders ve 100 saatlik bir eğitim alabilmektedirler.

Yazılı ve uygulama sınavlarının detayları nelerdir?

1-Yazılı imtihan için adaylar kendilerine bildirilen imtihan merkezlerinde belirtilen saatten en geç bir saat önce hazır bulunacaklardır.
2-Adayların gireceği imtihan merkezleri imtihandan önce belli olacaktır.
3-Sınav merkezlerine ucu açık iki kurşun kalem,uygun silgi ve kalemtraşla gitmek gereklidir.
4-Sınav esnasında gözetmenlere soru sorulması,adayların kendi aralarında görüşmeleri ve kopya çekmeleri yasaktır.
Sınavlar A ve B diye adlandırılan aynı soruları içeren fakat diziliş sıraları farklı olan iki ayrı soru kitabında toplanılmıştır.Yanyana oturan adaylara A ve B soru kitapları ve cevap anahtarları dağıtılıp sınav sonu toplanacaktır.
5-Yazılı sınav silahsız eğitim alanlar için 100 sorudan oluşmaktadır ve imtihan süresi 120 dakikadır.Silahlı eğitim alanlar için 125 soru sorulmakta ve imtihan süresi 150 dakikadır.İlave sorulan 25 soru silah bilgisi ile ilgili sorulardır ve her doğru cevap iki puandır.Yanlış cevap doğru cevabı götürmeyecektir.Silahsız eğitim alanlar soruların en az 60 tanesini doğru olarak cevaplaması gereklidir.
6-Sınava girerken adayın yanında sınava giriş belgesi,nüfus cüzdanı veya ehliyet bulunacaktır.Sınava kesinlikle cep telefonu getirilmeyecektir.
7-Silah bilgisi için yapılacak imtihanlar en az iki gün sürecektir.Adaylara hangi gün poligonda olmaları duyurulacaktır.
8-Silahlı eğitim alan adayların poligonda yapılacak sınavlarında 15 metre mesafeden hedefe 5 atış yapılacak ve hedefi tutan her atış on puan olarak değerlendirilecektir.Silahlı eğitim alanların yazılı sınavları tam puan olarak 150,atış sınavları tam puan olarak 50 üzerinden değerlendirilecektir.Sınavda başarılı olmak için silah bilgisi dışındaki 100 adet sorudanen az 50 puan almak zorunludur.Yazılı 25 sorudan ve atıştan alınan puanların toplamının en az yetmiş olması gereklidirki ortalama puan 60 ve üstü olsun,aksi halde başarısız olunacaktır.
9-Atış sırasında eğitim kurumlarının silahları kullanılacaktır.Silah almayan eğitim kurumları bir sonraki sınava katılamayacaktır.
10-Sınavların değerlendirme sonuçları internetten yayınlanacaktır.
ÖNEMLİ NOT:TC Kimlik numaralarını yanlış kodlayanların sınavları geçersiz sayılacaktır.
Tüm adaylara ARO olarak başarılar diliyoruz.

100 saatlik silahsız özel güvenlik eğitimini bitirdim. Şimdi silahlıya cevirmek istiyorum. Ek 20 saatlik eğitimi daha önce eğitim aldığım kurumda almak zorunda mıyım? Yoksa istediğim eğitim kurumunda alabilir miyim?

Silahsız sertifika almış iseniz Silahlı eğitiminizi istediğiniz Eğitim Kurumundan alabilirsiniz.

Valiliğin vermiş olduğu sertifika 5 yıllığına geçerli. Beş yıldan sonra ne olacak?

5 yılın sonunda ilave eğitim alarak sertifikanızı 5 yıl süre için uzatabileceksiniz. Her 5 yılda bir ilave eğitim almanız şarttır.

Özel güvenlik yenileme egitimi nasıl olacak? Kişi sadece eğitim mi alacak, yoksa eğitim aldıktan sonra tekrar sınava girecek mi?

Özel Güvenlik Sertifikası alındığı tarihten itibaren 5 yıl süre ile geçerlidir. Beş yılın sonunda silahsız kimliği olanlar 50 saat, silahlı kimliği olanlar 60 saatlik yenileme eğitimine ve eğitim sonrası imtihana girmek zorunludur. İmtihanı kazananlar sağlık raporuda alarak kimlik kartlarını 5 yıllık süre için yenileyeceklerdir.

Silahlı ve silahsız eğitimden sonra sınava girdim. Silahsız eğitimin sorularını başarıyla yanıtladım ancak silah sorularında ve atışta başarısız oldum. Silahsız eğitim sınavını vermiş sayılır mıyım?

Yazılı imtihanda sorulan ortak 100 sorudan 60 puan ve üstünde almış iseniz, silahlı kısmından başarısız da olsanız, sınav sonrası eğitim kurumunuza dilekçe verip sertifikanızı silahsız olarak alabilirsiniz.

Tüzüğe göre silahlı özel güvenlik belgesi sahibi olmak için 21 yaş sınırı var. Bu yaş doldurulmadan kurs alınabiliyor mu? Eğer alınıyorsa silahlı belgeyi almak için yaşın dolmasını mı bekliyoruz yoksa, yaş dolduktan sonra yine bir eğitim alıp daha sonra mı silahlı güvenlik belgesi alıyoruz?

21 yaşını doldurmamıs lise mezunlarının silahlı özel güvenlik eğitimine alınmamaları gereklidir. Yaşınızı tam olarak doldurmadı iseniz tavsiyemiz öncelikle silahsız özel güvenlik eğitimi almanız ve yaşınızı doldurduktan sonra ilave eğitim alıp imtihana girerek silahlı özel güvenlikçi kimlik kartınızı almanızdır.

Hukuki Sorular

5188 sayılı kanunda değişiklik yapan ve Resmi Gazetede 27.04.2005 tarihinde yayınlanan 5335 nolu kanundaki ilgili maddeler nelerdir?

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 5335 Kabul Tarihi : 23.3.2005
Resmi Gazetede yayınlanma tarihi:27.04.2005

MADDE 23.- 10.6.2004 tarihli ve 5188 sayılı Kanunun;
a) 3 üncü maddesinin ikinci cümlesinde geçen “vali” ibaresi “valilik” olarak değiştirilmiştir.
b) 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının sonuna “Muvazzaf subaylarda dört yıllık okul mezunu olma şartı aranmaz.” cümlesi ile aynı maddenin sonuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
Özel güvenlik şirketleri üstlendikleri koruma ve güvenlik hizmetlerinde istihdam edecekleri özel güvenlik görevlilerinin çalışma izin belgelerinin birer suretini bir ay içinde ilgili kişi, kurum ya da kuruluşa bildirir.
Alarm izleme merkezi kurma ve işletme için valilikten yeterlilik belgesi alınması zorunludur.
c) 10 uncu maddesinin (b) bendi “Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul; silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.” şeklinde değiştirilmiştir.
d) 11 inci maddesinin beşinci fıkrası “Genel kolluk kuvvetinden ve Milli İstihbarat Teşkilatından emekli olanlar ile en az beş yıl fiilen bu görevlerde çalıştıktan sonra kendi istekleriyle görevlerinden ayrılmış olanlarda, görevlerinden ayrıldıkları tarihten itibaren beş yıl süreyle özel güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz.” şeklinde değiştirilmiştir.
e) e) 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere, “Yeterli bina, araç, gereç ve personel bulunması şartıyla özel güvenlik eğitimi, valiliğin izniyle güvenlik hizmetinin sağlandığı yerde verilebilir.” cümlesi ile aynı maddenin üçüncü fıkrasına “belirlenmesine” ibaresinden sonra gelmek üzere, “ve sınavlarda görevlendirileceklere yapılacak ödemelere” ibaresi eklenmiştir.
f) 28 inci maddesi “Bu Kanunun 19 ve 20 nci maddeleri 1.1.2006 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.” şeklinde değiştirilmiştir.
g) Geçici 1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 2.- 22.7.1981 tarihli ve 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanuna göre kurulmuş olan özel güvenlik teşkilatlarında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte istihdam edilmekte olan özel güvenlik görevlileri için lise mezunu olma şartı aranmaz.
GEÇİCİ MADDE 3.- Bu Kanunun yayımı tarihinden önce alınmış alarm izleme kurma ve işletme yeterlilik belgeleri geçerlidir.
GEREKÇE :

Değişiklik teklifi ile çerçeve maddeye a,c,e,f bentleri ile bir geçici madde eklenmektedir. Bu yapılan ilavelerin gerekçeleri aşağıda açıklanmaktadır:
a) Özellikle büyük illerde, geçici ve acil hallerde söz konusu iznin bizzat validen alınması sıkıntı yaratmaktadır. Bu gibi hallerde valinin yetki devrinde bulunabilmesine böylece imkan sağlanmaktadır.
c) Görevlendirilecek özel güvenlik görevlilerinin kimliklerinin belli bir sürede ilgili kişi, kurum ve kuruluşa da bir aylık süre içinde bildirilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır.
e) Özel güvenliği sağlanan kurumlarda hizmetin devamını sağlamak amacıyla, yeterli imkanın bulunduğu yerlerde, özel güvenlik kurumlarına bu eğitimi ilgili kurum ve kuruluş bünyesinde verme imkanı getirilmektedir.
f) Özel güvenlik görevlilerinin sertifika sınavlarında görevlendirileceklere ücret ödenebilmesine imkan sağlanmaktadır.
Geçici madde 2 : Daha önce izinle kurulmakta olan alarm izleme merkezleri 5188 sayılı Kanununda yer almadığından bu eksiklik giderilmektedir.

Kavgadan dolayı 21 gün hapis cezası aldım. Özel güvenlik görevlisi olabilir miyim?

Aşağıda kanunda belirtilen şartlar geçerlidir, bu maddeye göre sertifika almanız mümkündür.
“Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suistimal, sehtecilik, hileli iflas veya istimal ve istihlak kaçakçılığı, hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, laf atma, sarkıntılık, ırza tasallut, ırza geçme, kız, kadın, çocuk kaçırma ve alıkoyma, fuhşa teşvik, fuhuş için aracılık, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,”

Adli sicil kaydı olan bir kişi özel güvenlik olabilir mi? Ceza almış ama paraya çevrilmişse, bu durum özel güvenlik görevlisi olmamı engeller mi?

Ceza paraya çevrildiğnde sonuçları ortadan kalkmaz. Bu durumda cezanızın niteliğini tam bilemediğimiz için net birşey söylememiz zordur. Hüküm giydiğiniz suç, kanunda belirtilen suçları içeriyorsa özel güvenlik görevlisi olamazsınız.

Taksirli suç ne anlama geliyor?

Kişinin elinde olmadan işlediği suçtur. Örneğin trafik kazası vb

Sağlık İle İlgili Sorular

Özel güvenlik eğitimi için standart boy sartı var mı?

Özel güvenlik eğitimi için standart boy şartı yoktur.

Miyopum ve gözlük kullanıyorum. Sertifika alabilir miyim?

Görme bozukluğunuz gözlük kullanıldığında gideriliyorsa sertifika alabilirsiniz.

Gözlerim astiğmat, 1,5 numara gözlük takıyorum. Özel güvenlik personeli olabilir miyim?

Gözlük kullanarak sorununuzu halledebildiğinize göre sakınca yoktur

Ben silahlı eğitim sonunda silahlı güvenlik görevlisi sertifikası aldım. Fakat devlet hastanesinde göz bozukluğundan dolayı silahlı güvenlik görevlisi olamaz raporu verdiler. Silahsız güvenlik görevlisi için sağlık raporu alıp, silahsız güvenlik görevlisi kimlik kartına başvurabilir miyim?

Kurs aldığınız kuruma silasız sertifika almak istediğinize dair imzalı dilekçe verirseniz, kursunuz size silahsız sertifika hazırlayabilir. Gözlerinizdeki bozukluk poliklinikten rapor almanızı engelleyecek kadar aşırı ise sorun çıkabilir. Genelde sorun çıkmamaktadır.

Kekemeler özel güvenlik görevlisi olabilir mi?

Herhangi bir sakıncası yoktur.

Bendeki kısmi renk körlüğü yüzünden raporum göz doktorunda, heyette kaldı. Emniyet buna onay verir mi? Bu dosya ilk önce nereye gider?

Silahlı sertifika alıyor ve devlet hastahanesinde renk körlüğü tesbiti varsa kesinlikle silahlı sertifika alamazsınız. Rapor direkt emniyete gönderilirse silahsız sertifika alma şansınız da kalmaz.